Rum- j Afzender of voorsteller mer 494 Inspecteur der Directe Belastin gen te Baarn. 495 Afd.Pinanciën. zendt opgaaf van de nader geraamde zuivere opbrengst van de personeele- en grondbelasting over het hoekings- tijdvax 1939/'40 zendt in een door den Gemeente-Ont vanger opgemaaxten staat, bevattende de namen van 161 personen, die het recht 1940 voor het opnalen van asch en vuilnis niet hebben voldaan, met het voorstel om, overeenkomstig bij gaand ontwerp-besluitdeze namen van het kohier 1940 af te voeren, waar door het totaal bedrag van dit konier met ƒ.407,50 wordt verminderd. 496 H.M.Kamp, Secreta ris A.P.C.Comité voor de beharti ging v.d.Geestel. Zedelbelangen der gemobiliseerden. verzoekt toestemming tot het houden van een huis- en straat collecte met lijsten en bonboekjes in de week van 27 Mei tot 1 Juni 1940. De Inspecteur van Politie heeft geen bezwaar dat de collecte wordt gehou den op 4 en 5 Juni 1940. 497 P.W.Duin Jr. Prins Bernhardlaan 31 Soest I beklaagt zich over den toestand, wel ke bij eenige aan hem toebehoorende perceelen is ontstaan tengevolge van de legering van militairen, voor wat betreft de niet voldoende afvoer van ;faecaliën en waschwater. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 25 April 1940, no.26/10. 498 G.Koek, Stadhou derslaan 56, Soest vraagt, in verband met de aan hem ge zonden aanschrijving tot verwijdering van een tweetal, zonder toestemming, geplaatste reclameborden, één recla mebord te mogen laten staan. De Directeur van Gemeentewerken deelt mede, dat tegen behoud van het bord, groot JO x 50 c.M. aan den voorgevel van het perceel geen aesthetische be zwaren bestaan. 499 Directeur van Ge meentewerken. stelt voor het loon van den tuinman J.Beek van ƒ.0,38 op ƒ.0,43 te brengen!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 271