nde ïele- Lngs- Jnt- fcende :iet asch met bij en van aar- tonier aden met van geen ehou- BESLISSING Kennisgenomen, Aldus wordt besloten. De gevraagde toestemming wordt verleend voor 4 en 5 Juni 1940. Afdeeling en No. Aanmerkingen wel- nde e van r wat r van brengt ijven em ge ring ming, ecla- deelt bord gevel he be nman brengeri'i In verband met de mededeeling van den Voorzitter, dat hedenmorgen een schrijven is ingekomen van den Kanton- i nements-Commandant om een opgave te verstrekken van alle perceelen waarin dergelijke gebreken zijn geconsta teerd wordt aan den Directeur van Gemeentewerken opge dragen bij het College zoo spoedig mogelija een zoodanige opgave in te zenden. Op deze opgave ware de aan den heer Duin in eigendom toebehoorende perceelen te ver melden. Het College kan zich vereenigen met het behoud van het i? bord groot }0 x 50 c.M., aan den voorgevel van het per-,, ceel. k Den Inspecteur van Politie zal de aandacht gevestigd worden op de reclameborden bij het perceel van den heer Adriaansen, aan de Van Weedestraat en bij het perceel van den heer Boelof's, aan den Stationsweg. Gevraagd zal v/orden na te gaan of een en ander geplaatst is zonder toestemming. In verband met de omstandigheid, dat J.Beek dikwijls dé qq. leiding bij de uitvoering der betreffende werkzaamheden op zich dient te nemen en dus te beschouwen is als "voorman", wordt besloten aan den Directeur van Gemeen tewerken machtiging te verleenen het loon van Beek, voornoemd, te brengen op ƒ.0,4} per met ingang van het tijdstip waarop met dezen terzake een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. fr/o.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 272