num- i Afzender of voorsteller Korte mer 500 501 502 Directeur van Ge meentewerken. G.H.Assink, oud hoofdagent van po litie Inspecteur van Politie. 503 N .V .Assurantie-Mij "De Nederlanden" van 1845 504 jA..L.Bakker, te Wa-f [teringen. deelt mede, dat door A.Reehorst, van Weedestraat 15, alhier, niet voldaan is aan de tot hem gerichte aanschrij ving, inzake het verwijderen van een vuilnishoop zich bevindende op het erf van zijn perceel gelegen aan de Toren straat deelt mede dat bij gedurende de maand April 1940 geene inkomsten genoten heeft verzoekt den Directeur van Gemeente werken opdracht te geven tot het doen maken van eenige eenvoudige geweerrek- ken, waarin plm.200 ingenomen geweren ikunnen worden geplaatst. Voorts wordt de beschikking gevraagd over een ka mertje op den zolder van het raadhuis, waarin eenige planken behooren te wor den aangebracht ter opberging van de pistolen en revolvers, welk kamertje vooraf grondig dient te worden schoon gemaakt deelt mede dat de premie voor brandscha deverzekering van Blok B der Woning stichting "Patrimonium" niet kan wor den verminderd, doch een korting kan worden verkregen door de premie voor meerdere jaren bij vooruitbetaling te voldoen. deelt mede, dat door hem de functie van armbezoeker met ingang van 15 Mei a.s. kan worden aanvaard. 505 Directeur van Ge ne en te werken. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 273