van Ldaan 3hi ij- een aet erf Doren- naand ten snte- t doen =errek- sweren wordt a ka- adhuis te wor- an de ert je schoon- r and scha ning- q wor- g kan voor ng te ctie 15 Mei erzoek n de BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De Iconen van de losse arbeiders in de plantsoenen blijven gehandhaafd op ƒ.0,38 per uur. Aan den Inspecteur van Politie zal worden verzocht terzake tegen Eeehorst proces-verbaal te doen opma ken. Aangezien gebleken is, dat op het betreffende terrei ook een loods staat waarvoor vermoedelijk geen bouw vergunning is verleend wordt aan den Directeur van Gemeentewerken opgedragen zulks te onderzoeken en he College daaromtrent rapport uit te brengen. Het wachtgeld over April 1940 wordt beschikbaar ge steld Aan den Inspecteur van Politie wordt machtiging ver leend zich terzake met den Directeur van Gemeentewer ken te verstaan. n Het College kan geen vrijheid vinden hierop in te ga en besluit aan Patrimonium mede te deelen, dat teger 9 September 1940 terzake een verzekering bij J.C.J. Knegt en Zoon kan worden afgesloten. In aansluiting aan de terzake in de vergadering van 30 April j.1. genomen beslissing wordt het tijdstip van de in functietreding van den heer Bakker bepaald op 15 Mei 1940. Gelet op het advies van Bouw- en WoningtoezichtnoJ cJ[J wordt besloten de aanvrage no.1/1628 te weigeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 274