num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 506 507 508 509 510 511 JNV.Stichtsche Margarinefabriek te Soesterberg. G.Ch.GraffnerJu- lianalaan 7,Soest. B.Haks, Heuvelweg 4Soest Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken. B.K.Kerkbestuur H.H.Petrus en Pau- lus te Soest. 512 Directeur van Ge meentewerken. doet enkele mededeelingen naar aan leiding van het schrijven van B-ren W. dd. 2b April 1940, met betrekking tot net zonder vergunning aanbrengen van wijzigingen in het fabrieksgebouw enz deelt mede, dat hij bereid is als tij delijk teekenaar bij den dienst van Ge meentewerken op arbeidscontract tegeji een belooning van 30per maand werkzaam te blijven en verzoekt hem t willen mededeelen of zijne salariee- ring reeds geldt voor de maand April '40 of dat deze per 1 Mei '40 ingaat vraagt ontheffing van het verbod in zake het opslaan van beperkte hoevee|l heden balen stroo op den zolder van een schuur, gelegen aan de Emmalaan. De Commandant van de Vrijwillige Bran)l weer brengt hieromtrent een afwijzend advies uit. bericht omtrent de gestelde vraag of het wenschelijk is de erfpacht van het aan den Plasweg gelegen perceel, kadastraal bekend als sectie D.no. 2464 (oud 757 en 975) te verlengen. bericht omtrent de gestelde vraag of het wenschelijk is de erfpacht van he aan den x>untweg hoek Schoutenkampweg gelegen perceel, kadastraal bekend als sectie D.no.1850 te verlengen. deelt mede bereid te zijn grond af te staan voor verbreeding van de Steen- hoffstraat vraagt machtiging om aan de P.U.E.M. opdracht te verstrekken tot verplaat sing van een 2-tal boküen van de lei ding van het electrisch licht, aan den Oude Utrechtschewegwaarvan de kosten 76,= zullen bedragen, ha gevoerde correspondentie is boven bedoeld bedrag teruggebracht op ƒ.38 indien de gemeente gedurende 3 dagen een 2-tal goede grondwerkers disponi bel stelt voor de P.U.E.M.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 277