Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 54 55 56 57 Gedeputeerde Sta ten Gedeputeerde Sta ten. D.Lub, Hoofd O.L. school te Soester^ berg. Algemeene Neder lands che Politie bond -De Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken. zenden het goeagekeurde raadsbesluit tot het aangaan van een geldleening groet j .168.500,=. Verzocht v/crdt er bij den geldgever op aan te dringen, dat de voorwaarde, ver meld onder 5 nog wordt geschrapt. verzoeken te willen bevorderen, dat de volledige Engelsche tekst van de "kostwinnersvergoedingsclausuleter aanvulling van de polisvoorwaarden der door bemiddeling van de N.V.Incas so-Bank te Amsterdam gesloten fraude verzekering, in het raadsbesluit zel ve wordt opgenomen. geeft antwoord op brief van 5 Januari 1940 betreffende de schoolschoonmaker Jv.d.Hoorn en de belooning van de ver- ivangs te r Me j vest ra. verzoekt namens den Inspecteur en en kele agenten van politie de betaling jvan te weinig verhaalde pensioensbij dragen ten deele b.v. voor de helft niet te doen plaats vinden. stelt voor met A. J .S .Kuijpers wonende alhier Pr.Bernhardlaan 1ö een arbeids overeenkomst aan te gaan en dezen daar bij op te dragen het schoonhouden van de voor de openbare school gehuurde woning Pr.Bernhardlaan 2p> alsmede het aanleggen en aanhouden der kachels en haarden De vergoeding zal bedragen 20,= per maand, benevens 25,= voor de groote schoonmaak. deelt mede van oordeel te zijn, dat er zijnerzijds geen sprake is van een on juiste behartiging van de belangen der gemeente ten aanzien van de eigenuom- !men

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 27