h>- isj,. BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen 3 Op- n ge- 1. 22 in Beijer- der n of en ver- mden ,>r dooi ;um. geen j ïouden adaf- a. hoek n. Hen de 101 der >r de m op en /rije 5ór- en 940 vooi en Schild e <J A slissen e ver kennisgenomen. 'l Besloten wordt 1,= per week te verhalen zoolang de man bij Defensie werkzaam is en een loon van ƒ.20,= per week ontvangt. De toestemming wordt verleend. Besloten wordt de betreffende strook grond te aan vaarden. Het besluit dd. 22 April 1931 waarbij aan Schothorst een strook grond in gebruik werd gegeven blijft gehandhaafd, onder voorwaarde, dat een recog nitie van 1,= wordt voldaan. Dit bedrag is inder tijd van ƒ.0,50 op ƒ.1gebracht naar aanleiding van een daartoe gemaakte opmerking van den Minister. Mocht Schothorst niet bereid zijn dit bedrag te vol doen, dan zal tot intrekking van dit besluit moeten worden overgegaan. Aldus wordt besloten. V De gevraagde toestemming wordt geweigerd, op grond van de omstandigheid, dat in de onmiddellijke omgeving v v>j van dit perceel reeds diverse restaurants zijn geves- 1 tigd Mej.j.Rooij, zijnde een docnter van J.ü.Booij zal worden medegedeeld, dat zij een bijdrage van 2,= per week in deze verpleegkosten zal dienen te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 280