- num- Afzender of voorstelle Korte Datum mer 520 521 522 Secretaris Maat schappelijk Hulpbe toon. Burgemeester. P.P.kranenburg Mariastraat 6,Soest. adviseert P.D.van Zutphen aan te ne men op arbeidsovereenkomst, tegen een belooning van /.900,= per jaar, hij Maatschappelijk Hulpbetoon, in verband met de vacature ontstaan door het ver trek van den heer H.J.van Hal. deelt mede met het Nationaal Verbond van Gemeenteambtenaren omtrent de be- 1 langen van Mej.A.G.v.d.Giessen, typis te bij Gemeentewerken een bespreking te hebben gehad. Deze bespreking had slechts tot resultaat dat de Bond ver zoekt met de belangen van de betrokke ne rekening te willen houden. De Voorzitter is van meening dat het College thans een definitieve beslis-i sing terzake dient te nemen, en stelt voor Mej.van de Giessen met ingang van 1 September a.s. op grond van art.96 1e lid sub f van het Ambtenarenregle ment te ontslaan. Dit ontslag is ont leend aan de conclusie neergelegd in het geneeskundig rapport van de dokto ren Boesingh, Boekelman en de Vos, dd, 21 maart 1940. i De Voorzitter wijst de vergadering op de mogelijke consequenties voor de ge meente uit dit ontslag voortvloeiende, ingeval Mej.van de Giessen niet door den Pensioenraad wordt afgekeurd, doch' Spreker ziet geen andere mogelijkheid. Door het ontslag te doen ingaan op 1 September a.s. wordt met de belangen van Mej.van de Giessen rekening gehou-, den, aangezien zij alsdan 18 maanden na haar ziekte vol salaris zal hebben genoten. Tot de vergadering wordt P.P.kranen burg, Handelaar in Zakken, wonende Ma-, riastraat 6, toegelaten, ter bespre king van de moeilijkheden welke bestaan, in verband met de onjuiste levering van 5000 zandzakken. Door Kranenburg wordt bevestigd, dat hij genoegen wensc!* te nemen met terugname van 8a/o van de geleverde zakken en deze hoeveelheid door anderen te vervangen. De Burgemeester deelt mede dat de leve ring niet geaccepteerd kan worden. Er is gebleken dat beide partijen tot on derhandelingen bereid zijn zoodat langs dien weg een oplossing gevonden moet worden. Na eenige discussie verklaart Kranenburg de partij zakken te willen terugnemen als de gemeente hem eeö schadevergoeding zal betalen. Deze

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 281