te ne gen een ky verband tiet ver- exbond de be- typis- eking te had ond ver- etrokke- at het beslis-l n stelt gang van art.96 nregle- is ont- egd in e dokto- Vos, dd, ing op de ge- .oeiende, jt_ door ird, doch -ijkheid. in op 1 langen ïg ge hou-, landen L hebben oranen- lende Ma- j cespre- bestaaü vering nenburg gen wensc! van de eelheid t de leve rden. Er tot on- dat langs en moet erklaait willen m ee® -Deze BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het College kan zich hiermede vereenigen. Zulks zal y? kunnen geschieden met ingang van 14 Mei a.s. De vergadering kan zich met het voorstel en de toe lichting van den Voorzitter volkomen vereenigen en besluiten Mejuffrouw A.C.van de Giessen met ingang van 1 September 1940 op grond van art.96 1e lid sub f van het Ambtenaren-reglement eervol ontslag uit den dienst der gemeente te verleenen. In den namiddag van dezen dag wordt telefonisch door Lj<? den Burgemeester de schadevergoeding krachtens mach- tiging vastgesteld op 70,=. Hiervan wordt aan Kranenburg bevestiging gezonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 282