Volg num mer Afzender of voorsteller 523 524 De Voorzitter 525 De Voorzitter Datum Korte In deze vergadering, welke de eerste officieele vergadering is na het uitbreken van den oorlog op Vrijdag 10 Ivlei j*l«, worden alsnog de be sluiten, welke in de afgeloopen pe riode zijn genomen, bekrachtigd. B.en W. 17 Mei 1940. deelt mede, dat het ter verlichting van zijn moeilijke taak en als contro le op de functionneering van den Luchtbeschermingsdienst te Soester- berg door hem noodig geacht is gevon den een gemachtigde aan te wijzen, die voor de inwoners van Soesterberg zal optreden als tusschenpersoon in verschillende zaken. Inmiddels is als gemachtigde aangewezen de heer A.Eortuijn Harreman. De heer ü'ortuijn is iemand die reeds blijken heeft ge geven van buitengewone activiteit en voortvarendheid. Aangezien de heer Eortuijn deze werkzaamheden als gevol van de buitengewone tijdsomstandighe den niet pro deo kan verrichten, stelt Spreker voor hem een vergoedin toe te kennen. De Wethouders, die overtuigd zijn van de noodzakelijkheid om den Burgemeester in deze moeilijke tijden in zijn taak te verlichten, zijn van oordeel, dat aan den gemachtigde niet de bevoegdheid in handen moet worden gelegd met betrekking tot het nemen van beslissingen, doch dat de ze zuiver en alleen een adviseerende taak moet hebben. De Burgemeester anjt- woordt hierop, dat zulks ook in zijn voornemen ligt en dat met de opvat ting van de Wethouders rekening zal worden gehouden. stelt aan de orde de schorsing van de ambtenaren J.Elberse, J.A.Prinsen, en J.Rinsraa, welke heeft plaats ge had ingevolge besluit van resp. 16 17 Mei j.1. Spreker stelt voor tot opheffing der schorsing over te gaan en aan voornoemde ambtenaren mede te deelen, dat het voornemen bestaat een disciplinaire straf op te leggen. Echter zal vooraf, in verband met het bepaalde in art. 82 van het Ambtena renreglement, gelegenheid dienen te worden gegeven zich binnen 4 x 24 uu schriftelijk tegenover het College te verantwoorden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 287