y V:'T'd aft. v ibesluit .eening .gever op .arde ver- apt n, dat van de Ie" ter arden VIncas- fraude- uit zel- Januari üonmaker de ver en en- taling ens bij helft wonende arbeids- zen daar- en van uurde nede het aels en j,= per groote BESLISSING Kenni sgen omen Aan het verzoek van de Gedeputeerde Staten zal wor den voldaan. Het raadsbesluit zal overeenkomstig het verzoek van de Gedeputeerde Staten opnieuw worden geredigeerd. Het antwoord is aanleiding te besluiten aan li.v.d. Hoorn mede te deelen dat gebleken is dat de school enz. niet naar behooren wordt schoongehouden en dat hem drie maanden gelegenheid wordt gegeven zijn taak beter te behartigen. Bij niet voldoen aan de eischen aan een degelijke schoonmaak te stellen, zal zijn dienstverband worden opgezegd. Aan Lie j .Viestra kan .15,= voor tijdelijke waarneming worden uitbetaald. Besloten wordt adressant te berichten dat niet op zijn verzoek kan worden ingegaan. Conform het voorstel wordt besloten. Afdeeling en No. Aanmerkingen ij? Afr. y? /MS) dat er I ^esloten wordt den Directeur mede te deelen dat zijn >n on- argumenten niets positiefs zeggen, en het College igen der l Zijn 90;rdeel over den gang van zaken handhaaft, zoo- gendom- lialS iS medeSodeeld bij schrijven van 11 December j.1. /- WSi.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 28