Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 527 528 529 De Voorzitter De Voorzitter De Voorzitter 530 De Voorzitter stelt voor met den meest mogelijken spoed plannen te ontwerpen om bij wij ze van werkverruiming over te gaan tot het omspitten c.q. omploegen van braakliggenden grond, teneinde deze te bestemmen voor het verbouwen van bruine boonen e.d. voor voedselvoor ziening der bevolking. In de eerste plaats zullen daarvoor in aanmerking dienen te komen de braakliggende cul tuurgronden der gemeente, terwijl hiervoor ook particuliere gronden dienen te worden gehuurd. stelt de vraag ol' het in verband met de tegenwoordige buitengewone omstan digheden niet dringend gewenscht is om ten spoedigste over te gaan tot het aanbrengen van eenige sehuilloop graven voor passanten op enkele plaaft sen te Soesterberg. Den en ander war uit te voeren bij wijze van werkverrui ming zoodat de noodige plannen daar voor dienen te worden opgemaakt. Met de uitvoering dient reeds onraiddellijjk een aanvang te worden gemaakt. stelt de vraag wat thans zal dienen te geschieden met betrekking tot de ophaling van asch en vuilnis, aange zien slechts in beperkte mate gebruik kan worden gemaakt van benzine voor de gemeente. stelt aan de orde de benoeming van een adjunct-commies aan ae 1e afdee- ling, in verband met het vertrek van den adjunct-commies Van Veeren, per 1 Juni a.s. naar de gemeente Velsen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 293