t BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ijken bij wij gaan en van deze n van lvoor- erste terking ide cult- rijl Ld en ind met omstanr jht is i tot lilloopf Le plaat- lei war; ever rui- 1 daax- et. Met Lddellijk iienen tot de aange- gebruik 3 voor g van afdee- rek van n, per Velsen. De vergadering kan zich met een en ander vereenigen. Wethouder Hilhorst zal te dezer zake zoo spoedig mo gelijk in overleg treden met de Nederlandsche Heide maatschappij en Gemeentewerken. Het College kan zich hiermede vereenigen. De uitvoe ring zal moeten gescnieden op de wijze zooals zulks heeft plaats gehad in de stad Utrecht. Wethouder Gasille zal zich voor een en ander in ver binding stellen met den .Directeur van Gemeentewerken. Wethouder Kilhorst zal deze aangelegenheid bespreken UJ\- met den Directeur van Gemeentewerken. Overwogen zal \j worden de gemeente in wijken te verdeelen en het opha len van de vuilnis door middel van een paard en wagen aan te besteden. Na eenige bespreking wordt tot stemming overgegaan. Tot adjunct-commies wordt benoemd met twee stemmen tegen eén stem de heer J.Onstenk, tijdelijk ambtenaar aan de afdeeling financiën ter secretarie, zulks met ingang van 1 Juni 1940, op een wedde van /.1050,= tot /.23ÖO,=, onder toekenning van twee periodieke verhoo gingen van /.83,= zulks op grond van art.15, 2e lid van de verordening, bezoldiging ambtenaren en werk lieden en met inachtneming van een ongehuwdenaftrek van 95,=, een en ander behoudens het alsnog in te stellen geneeskundig onderzoek. In de thans ontstane vacature aan de afdeeling financiën zal worden voor zien door oproeping van sollicitanten in de plaatse lijke bladen. De vergoeding voor de aan te nemen ar beidskracht wordt vastgesteld op /.100,= per maand.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 294