Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 532 DirOentrCapitu- lantenbureau, den Haag 533 DirGem.werken 534 Dir.Gem.werken 535 DirGem.werken 536 Insp.v/li Lager Onderwijs 537 Insp.v/h Lager Onderwijs deelt mede, dat hij den Minister var Defensie heeft uitgenoodigd den mare ohaussee F.Posthumus m.i.v. 1 Augus tus a.s. ontslag uit den militairen dienst te verleenen. "bericht omtrent de door G.W.Schot horst "bij schrijven dd.25 April j.1. kenbaar gemaakt wenschen inzake afstand van grond aan de van Weede- straat "bericht naar aanleiding van het ver zoek van het "bestuur der vereeniging "Een School m/d Bijbel te Soest" om aanschaffing van schoolbanken en leermiddelen ten behoeve van de school voor g.l.o. aan de Prins Bern hardlaan. biedt ter behandeling aan eenige vex zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. deelt mede geen bezwaar te hebben te gen de tijdelijke benoeming van J_. Mevr.C.van Ieperen-Baart tot tij delijk onderwijzeres aan de openb. school voor g.l.o.in de Kerkebuurt voor de tijdvakken van 14 t/m 16 Mrt 1940 en 4 t/m 6 April 1940. 2. A.van Asselt tot tijdelijk onder wijzer aan de openbare ÏÏ.L.0.school voor het tijdvak van 25 t/m 30 Apr. 1940. deelt mede, dat hij geen bezwaar heeft tegen: a. de detacheering van J.den Besten van de school a/d Beetzlaan naar de openbare uloschool. b. de aanstelling van A.van Asselt Tot tijdelijk vakonderwijzer aan de openbare Uloschoo. c. de aanstelling van W.D.Ooievaar Te Baarn tot tijdelijk onderwijzer aan de openb.school a/d Beetzlaan. De Voorzitter vestigt er de aandacht op, dat met den heer van Asselt is overeengekomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 299