L? BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen r var mare ugus- iren ot- nzake ede- ver- iging om n Bern ;e ver zeld dvie- en te - tij- at art 6 Ivlrt ader- tiool A.pr sten r de elt n de aar zer an. dacht is omen Met algemeene stemmen wordt Benoemd tot bode-concier- tfe ge Peddo Posthumus, geb.den 25 Juni 1913 te Y/onsera- aeel, met ingang van 1 Augustus 1940. Zulks is ech ter behoudens het alsnog in te stellen geneeskundig onderzoek. Voorts wordt aan den bode-concierge T.Beuzel met in gang van 1 Augustus 1940 eervol ontslag verleend. Aan Schothorst zal worden medegedeeld, dat het ver- koopen en uitstallen vóór den winkel niet kan worden; toegestaan, doch dat hem in overweging wordt gegeven, de uitstalling aan te brengen aan de rechterzijde van het pand. Besloten wordt het schoolbestuur in overweging te ge»- ven deze aanvrage in te trekken, in verband met de ti jdsomstandigheden. Gelei 28 Mei op het advies van Bouw- en Y/oningtoezicht dd 1940, nos.18, 21, 22, 23 en 20, wordt beslo ten .de aanvragen nos.1/1659, 2/557 1/1661 en 1/1660 in te willigen en de aanvrage no.2/556 te weigeren. Tot deze tijdelijke benoemingen wordt besloten. Tot een en ander wordt besloten. a/i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 300