Volg num mer Afzender of voorstelier Datu m Korte i n h o u overeengekomen, dat dezen een beloo- ning van 11per week zal worden uitbetaald, gebaseerd op een wedde al. tijdelijk onderwijzer voor 2 dagen. Omtrent deze aangelegenheid is met de Prov.Griffie overleg gepleegd. 538 539 540 541 542 543 544 m Bew.v.perc.Becke- ringhstr.29 G.P.Beetsma, Birlo straat 4> Soest 1e Afdeeling 1.1e j .v.d.Breemer Kerkpad ÏT.Z.11 Soest fin. v.Binnenl. Za ken, den Haag Houtvester Staats boschbeheer Afd.Financiën beklaagt zich over den hinder van het hemelwater in zijn voortuin. De Dir.v, Gem.werken rapporteert hieromtrent bij schrijven dd.9 hei j.1. no.1478. verzoekt een onderzoek te doen instel len naar de inrichting, het gebruik en de veranderingen van een aan het per ceel Wald.Pyrmontlaan 9. De Dir.v.Gera, werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.21 Mei 1940, no.19/13 biedt ter vaststelling aan het ontv/erp eener vergunning ingevolge de Kinder wet, te verleenen aan de N.Y.Sticht- sche Margarinefabriek te Soesterberg. vraagt toestemming tot het plaatsen van enkele stoeltjes en tafeltjes in den tuin vóór perceel Zerkpad N.Z.11. Tevens wordt toestemming verzocht om aldaar een glas melk te verkoopen. De Insp.v.Politie brengt terzake gunstig advies uit. zendt een afschrift van de beschikkin waarbij aan de gemeente een voorschot wordt toegekend op den over 1939 te verleenen bijzonderen steun uit liet Y/erkloosheidssubsidief onds Adressa. zorgged: voortui Overeen zal adr deelt mede dat de bouw van de uitzicht toren op de Stompert vrijwel gereed en geeft in overweging een bedrag van' 120,= aan den aannemer uit te be talen. geeft in verband met de gewijzigde oi> standigheden in overweging om - in af-j wijking van het besluit van 16 April 1940 - aan den raad geen voorstel te doen om de op de begrooting voor 1940 geraamde bedragen van in totaal 109.515,= wegens kosten werkloozen- Het ove De 'gevr Zennis Kennisg Het Col l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 301