Volg- num- 1 Afzender of voorsteller Datum mer 545 546 547 548 549 550 551 55: Dir .Gem. werken W.van Veeren Best.Ver"Een School m/d Bijbel" te Soest A.H.v.Riekerk, den Bolder Voorzitter Commissie v.toez. o/d Arb.beurs te j Soest Rayons c ommandant O.en 0. Ged.Staten van Utrecht zorg, waarin het werkloosheidssubsidie fonds bijdraagt, te verminderen tot 82.000,=. geeft een opgave van de lengte van het I afgewerkte gedeelte van de verbreede Burg.Grothestraat verzoekt aan den Raad hem met ingang van 1 Juni 1940 ontslag te verleenen i als onbezoldigd ambtenaar van den bur gerlijken stand dezer gemeente. deelt mede, dat door Weth.de Bruyn zou zijn beloofd, dat bij de speelplaats, welke verleden jaar is verhard, eenige banken zouden worden geplaatst. Ge vraagd wordt of de banken alsnog zulleij worden geplaatst. Beslote Rijk in Aan den vol te Het Col mede in ties te vraagt of de gemeente een tweede hypo theek wil verstrekken op vijf blokjes van drie woningen te bouwen aan de Schoolstraat stelt voor, nu de controleur-armbezoe ker bij Maatschappelijk Hulpbetoon op 15 Mei a.s. in functie treedt, evr.B. Vlug-Wijnhoff van de haar opgedragen werkzaamheden te ontlasten en Mevr.R. van den Broek-Verkerk te belasten met het onderzoek ten behoeve van speciale aanvragen. zendt overeenkomstig art. 11 der veroï- dening op den dienst het verslag van den toestand en de verrichtingen van de Arbeidsbeurs gedurende het jaar 1959. vraagt de beschikking over een der les| lokalen van de openbare school te Soesterberg voor het geven van een avondcursus doen mededeeling van de goedkeuring van het raadsbesluit van 10 April 1940 9e afd.no.899, betreffende uitbreiding ledental commissie van toezicht op de arbeidsbeurs In verb te hoog len moe te beri worden Aldus w Het ver Raad In verbJ aangele he t scï Aan der voor li voor li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 303