BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen subsidie 1 tot van het sreede 1 .ngang .eenen ten bur 'uyn zou: ilaats e enige Ge- g zulle: .e hypo- lokjes l de mbezoe- oon op Mevr.B. agen ievr .R. en met peciale veroi- g van n van aar der lesl te een Besloten wordt een terzake dienende declaratie bij het Vf Rijk in te zenden. Aan den Raad zal worden voorgesteld dit ontslag eer- yjjj vol te verleenen. Het College acht het aanbrengen van banken overbodig, JL. mede in verband met de daaraan verbonden consequen- 1/ ties tegenover andere schoolbesturen. In verband met de naar het oordeel van het college 75 te hooge huren, welke voor de te bouwen woningen zul len moeten worden betaald, wordt besloten adressant te berichten, dat in principe op het verzoek niet kan worden ingegaan. Aldus wordt besloten. Het verslag zal ter kennis worden gebracht van den Raad In verband met de gewijzigde omstandigheden wordt deze 1 aangelegenheid als vervallen beschouwd. Mitsdien wordt: ij het schrijven goedgekeurd. Aan d.en Raad zal de n.v.aanbeveling worden aangeboden voor lid werknemer: 1.W.van Eek, 2.H.Diters voor lid werkgever: 1.G.H.v.d.Berg, 2.A.Mulder.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 304