Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 554 55! 556 557 558 Dir .G-em. werken Weth.Gfasille S.PSparenberg Zoom 11 Soest L.Westhoff,v.¥ee- destraat 59,Soest Weth.G-asille adviseert in verband met het bepaal de onder punt 6 van het besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht betreffende den Wederop bouw I en het Regeeringscommissari- aart Wederopbouw te s-Gravenhage goedkeuring te verzoeken tot het voortzetten resp.uitvoeren van ge meentewege van de in zijn schrijven genoemde werken. stelt de vraag of een beslissing moet worden genomen ten aanzien van de woning aan den Lange Brinkweg, v/elke in openbare veiling door de gemeente is aangekocht. vraagt toestemming voor den verkoop van koffie, thee, limonade, melk en chocolade in den tuin naast zijn perceel. De Inspecteur van Politie brengt terzake gunstig advies uit. vraagt toestemming om enkelestoelen en tafels te mogen plaatsen op het trottoir vóór zijn perceel. Terzake wordt advies uitgebracht door den Inspecteur van Politie en den Dir.v.Gem.werken. Het advies van den Insp.v.Politie is afwijzend deelt mede van den heer Sukkel ver nomen te hebben dat het R.K.kerk bestuur te Soestdijk een bedrag van plm400,= heeft uitgegeven voor verbetering van de schuilkelder on der de R.K.Kerk, welke niet aan re delijk te stellen eischen voldeefl. Gevraagd wordt of het niet alles zins billijk is dat van gemeentewe ge daarin een bijdrage wordt ver leend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 309