4^ epaal t van en op- sari- age et ge- ijven ng in van 'eg» de erkoop elk en i jn litie uit toeler. p het - cht ;ie en ries /ijzend 3l ver- lerk- rag van voor ier on- aan re- ldeeri. lies- ent ev/e- ver- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aldus wordt "besloten. I* De vergadering is, "behoudens beslissing van den Raad, van oordeel, dat "bedoelde woning bestemd dieni} te worden tot boerderijIn verband hiermede wordt besloten den Dir.v.G-em.werken op te dragen rapport uit te.brengen omtrent het bouwen van een veestal ling, na te gaan of de aan de gemeente toebehoorendq hooiberg bij de onderhavige woning geplaatst kan worden, en tenslotte na te gaan of het bouwen van een hooischuur noodig is. Voorts wordt afbraak van de bestaande (oude) boerderij noodig geacht. Het rapport van den Directeur dient vergezeld te gaan van een plan met kostenberekening. Besloten wordt de gevraagde toestemming te verleenen. iS V ipr Op grond van het advies van den Insp.v.Politie wordt 1^ aJ(- besloten op het verzoek afwijzend te beschikken. J Besloten wordt de helft van de door het R.K.Kerkbe- "I stuur gemaakte kosten voor rekening der gemeente te nemen. Voorts wordt besloten de kosten, verbonden aan de verbetering van den ingang van de schuilkelder geheel voor rekening der gemeente te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 310