BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 940 has ■an ambt .e Zaken lanvaard gemeent iet feit, geving gemeente hun lertrok- Aangezien Mej.Blok zich niet heeft gehouden aan de net haar gemaakte afspraak, wordt besloten haar met ingang van 1 Juni a.s. in haar betrekking te schor sen voor den duur van tenhoogste één maand met in houding van haar jaarwedde. Voorts wordt besloten den raad voor te stellen haar wegens ongeschiktheid ontslag te verleenen. Ais vervangster zal voorloopig aangewezen worden Nej.Prosman. Aangezien de diensten van Van Hal in verband met de gewijzigde omstandigheden aan de betrokken secreta rie-af deeling momenteel moeilijk gemist kunnen wor den, wordt besloten hem wederom op arbeidscontract aan te nemen tegen een belooning, berekend naar 900,= per jaar. Besloten wordt een disciplinaire straf op te leggen bestaande uit inhouding van een deel der bezoldi- gihg tot een bedrag gelijk aan één maand bezoldiging Bedoelde inhouding zal ter keuze van de ambtenaren geschieden, ineens dan wel verdeeld over 12 maanden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 312