Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 562 G.H.Assink, oud hoofdagent van politie deelt mede dat hij gedurende de maand Mei 1940 geen inkomsten geno ten heeft. 565 /oningbouwver StJoseph" verzoekt te willen berichten of de Kuur opzegging van G.de Beer en A. Bast, Molenstraat 90 en 76 onveran derd kan worden gehandhaafd of dat zoo noodig de afbetalingsregeling kan worden gev/ijzigd. 564 "Ted.Unie v.Gpeel- tuinorg.Amsterdam verzoekt toestemming tot het houden van een collecte ten behoeve van de Ver.Soestdijk. De Insp.v.politie adviseert afwijzend. 565 Veth.Gasille rapporteert, dat de gemeentelanderij- en aan den L.Brinkweg nog steeds ged beweid worden door legerpaarden. Spï stelt voor den Kant.Coramdt aj.Ron- haar alhier een schrijven te richten en te verzoeken de paarden uit de y/eide te verwijderen of de gemeente schriftelijk mede te willen deelen da de vergoeding voor het weiden aan de gemeente zal worden uitgekeerd. Voorts ware te verzoeken de v/eide niet meer uit te breiden aangezien het overige deel van de landerijen bestemd moet blijven als hooiland. Aan den Dir .v .Geril, werken ware op te dragen toe te zien dat voor de le gerpaarden te beweiden de weide be perkt blijft tot hetgeen thans in beslag genomen is. 566 Weth.Gasille deelt mede, dat hij in overleg en met goedvinden van den Burgemeester overeenkomstig het advies van den Insp.v.Bouw-en Woningtoez(J.Th.van TToesel) de maatregel heeft genomen tot het in eigen beheer sloopen van de gemeentewoningen en schuren aan de Birkstraat, aangezien de vrijko mende materialen om finantieel voor deel voor de gemeente voor eigen doeleinden kunnen v/orden gebruikt. Momenteel is oud hout noodig voor de in aanbouw zijnde schuilloopgra ven. 567 Voorzitter vestigt er de aandacht op, dat heden morgen om 11 uur dient te worden overgegaan tot openbare verpachting van het jachtrechtop eenige ge meentegronden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 315