.34 y y V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het v/achtgeld over de maand Mei kan worden uitbe taald Besloten wordt het Bestuur mede te deelen dat het College de huuropzegging wenscht gehandhaafd te zien. Besloten wordt conform het advies van den Inspecteur van Politie de toestemming tot het houden van de collecte te weigeren. Jonform besloten. Besloten wordt de genomen maatregel goed te keuren, bet College besluit denDir.v.G-em.werken op te dra gen de uit deze maatregel voortvloeiende financi- eele consequenties nauwkeurig te verantwoorden. len 11 uur wordt door de vergadering vastgesteld at van de gelegenheid tot openbare inschrijving de ,verPachting van het jachtrecht op ge- "-oate-eigendommen geen gebruik is gemaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 316