575 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 568 569 570 571 572 574 Inspecteur der -Di recte Belastingen te Baarn. Bestuur der Stich ting tot Beheer v/h Soester Natuun[ bad Bestuur der Stich4 ting tot Beheer v/h Soester Natuu^ bad B.J.Lieman. A.N.W^B. Bestuur van den Utrechtschen Prov Brandweerbond Afd.Financiën. zendt opgaaf betreffende de aanvan kelijk geraamde zuivere opbrengst van de gemeentefonds- en vermogensbelas ting over het boekingstijdvak 1940/41 zendt in een begrootingswijziging voor het exploitatie jaar 1959* zendt in de j ter Natuurbad jaar 1959, te a. de balans b. de verlies 1959; c. de crediteurenlijst per 51 -Decem ber 1959; d. een staat de jaren 1 aarrekening van het Soe over het exploitatie- weten: per 51 December 1959; -en winstrekening over van afschrijvingen over 955 t/m 1959. vraagt een verlof A. voor het restau rant van het Soester Natuurbad, plaajt se lijk gemerkt als Banningstraat no. 10. verzoekt ter voorkoming van gevaar de betonblokjes, aangebracht op den Nieuweweg en de Beukenlaan, te doen verleggen tot aan den buitenrand van de kantstrook. De Directeur van Gemeentewerken ad viseert tot verwijdering dezer blok jes over te gaan. zendt advies betreffende het aanbren gen van brandputten in "de Birk". vestigt er de aandacht op, dat de heer van Ieperen heeft medegedeeld, dat de school in de Kerkebuurt m.i.v 10 Juni a.s. weer in gebruik kan wor den genomen, zoodat met ingang van dien datum de arbeidsovereenkomst met de schoonmaakster A.E.W.Th.van Aach- Beyerse weer in werking kan treden. Inmiddels is deze met hulp van haai dochter reeds op 5 Juni begonnen de school schoon te maken, welke schoofl maak ongeveer een week in beslag zal

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 319