Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 58 T echnAmbtenaar Gasbedri jf 59 ',7e th. G-asille 60 Jin.v.Binnenland - sche Zaken 61 62 Afd.Financiën J.Eichwald,Burg. Grothestr.38,Soest zendt mede rapport inzake verlichtirii van weg 104. De Gascommissie brengt terzake advies uit bij schrijven dd. 11 Januari 1940. deelt mede, dat een besluit is ont worpen "inzake de openbare verpach ting van de tot 1 Januari 1939 open baar verpachte landerijen aan den Lange Brinkweg. Gevraagd wordt of het College zich met de ontworpen bepa lingen kan vereenigen. doet mededeeling, dat de rentevoet voor 'Joningwetvoorschotten, die na 1 Januari 1940 worden verleend, Ts bepaald op In verband hiermede zal de aflossing van deze voorschot ten plaats hebben in 50 jaren met j gelijkblijvende annuiteiten. leelt mede dat de telefoon ingebruik bij den keuringsdienst thans mede loor de militaire overheid wordt ge- druikt (no.2456). De kosten bedroe- j gen vóór de mede ingebruikname gemid deld 6,= per maand buiten de abon nementskosten ad 3>= per maand. De Commandant v/h onderdeel v/h leger velke van de telefoon gebruik maakt is bereid van September 1939 af de gesprekkosten boven 6,= voor reke ning van zijn onderdeel te nemen, tei wijl hij mede bereid is de helft der abonnementskosten te vergoeden. vraagt een vergunning, als bedoeld in artikel 1lid 1der Bioscoop wet Terzake wordt gunstig advies uitgebracht door den Commandant der Vrijw.Brandweer van Soest, den Dir.v. Gem.werken en den Inspecteur van Politie Bes! gas strs worc sin; Aan mede de ovei Bes] ver]: gezi we 11 van wet 2e nn Het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 31