Korte Afzender of voorstel Ie Datum num mer 575 576 Directeur Gem.Keur ringsdienst voor vee en vleesch. 'Technisch Ambtenaar Gasbedrijf. 577 Wethouder Openba re Werken. nemen. Gevraagd wordt te beslissen welke vergoeding hiervoor moet wor den toegekend. De vergoeding voor schoonhouden bedraagt ƒ.715,= per jaar (groote schoonmaak inbegrepen). deelt mede, dat de kantoren van den keuringsdienst m.i.v. 15 Mei 1940 weer volledig in gebruik zijn genomen en stelt voor de vergoeding voor H.v.d.Berg thans te bepalen op 250,= per jaar. komt ter vergadering en adviseert in verband met de bezuiniging op electri- citeits- en gasverbruik, welke in verband met de bijzondere tijdsomstan digheden van hoogerhand is gelast, eenige bepalingen vast te stellen om- trent gasverbruik, en wel: 1e. geen vastrecntovereenkomsten aan te gaan; 2e. op verzoek aan verbruikers met wie een vastrechtovereenkomst is aangegaan te vergunnen, indien ze door bezuiniging op verbruik scha de zouden ondervinden, tot een lagere vastrechtklasse over te gaan of de overeenkomst te beëin digen; ^e. verbruikers tegen reductietarief niet meer te verplichten tot bij betaling van hun minimum; 4e. geen nieuwe toestemmingen tot ver bruik tegen reductietarief te ver- leenen; 5e. geen gascomforen aan muntgasver- bruikers meer te verstrekken; 6e. de Directie v/h Gasbedrijf te doen bepalen of aan nieuwe gasverbrui- kers via een muntmeter of gewone meter zal worden geleverd. vraagt machtiging de bij de N.V.Mijtot verkoop van Waalsteen te Doorn aange- kochte partij steenen groot 200.000 stuks te mogen doen aanvoeren franco wal Groote Melm Soest. Conf c diens torer ding Tot 'Wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 321