585 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 578 579 580 581 582 Directeur van Ge meentewerken. J.Rooij, Rijksstraat weg 795, Wassenaar Dr.A.Winter,Dir. Keuringsdienst voc Vee en Vleesch. Centr.Verificatie Bureau, Den Haag. K.V.Stichtsche Laai1 garinefabriek, Soesterberg. De Voorzitter. adviseert een aanschrijving te richte tot de eigenares van de woning Soes- terbergschestraat 69 dat door haar binnen 1 maand moet worden zorggedra gen voor aansluiting van die woning aan het waterleidingnet, daar het huji dige middel ter voorziening van drins water ondeugdelijk is. Adviseert te vens te waarscnuwen dat ingeval van niet voldoen aan deze aanscnrijving, tot onbewoonbaarverklaring zal moe ten v/orden overgegaan. verzoekt herziening van de vastge stelde bijdrage ad ƒ.2,per week in de verpleegkosten van haar vader. deelt mede, dat zijn militaire functie op 7 Juni is geëindigd en verzoekt op 8 Juni weder bij den Keuringsdienst in dienst te worden gesteld. zendt in een rapport betreffende conp trole der jaarrekening over 1959 van de Woningstichting "Ons Belang" te Amersfoort vraagt vergunning tot het uitbreiden van haar bedrijf aan de Amersfoortscnfe-^ straat 76 kadastraal bekend in sectife EJ.no. 1859 door het aanbrengen van eeL nige veranderingen in de indeeling van het gebrieksgebouw en door het bijplaatsen van een drietal motoren met een gezamenlijk vermogen van 2 P«D in dat gebouw. Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van soesterberg en den Di recteur van Gemeentewerken wordt gun stig advies uitgebracht, terwijl het districtshoofd van de ArbeidsinspecJ tie zich met de ontwerp-vergunning kan vereenigen. vestigt er de aandacht op, dat de door de M.V.Theehuis Soesterdal ver schuldigde pachtsom wegens huur van het parkeerterrein niet vóór 1 Juni j.1. is voldaan. Be De ha Ke.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 325