4- v 7 l te richteh ïing öoes- >or haar zorggedra .e woning lar het hu|i- van drin >eert te- ;eval van :nr ijving, zal moe- vastge- 1 week in vader re functi erzoekt ingsdienstt fende conp 1939 van ang" te itbreiden sfoortscnë-^ in sectië en van eeL ieeling Dor het notoren van 2 PI willige 1 den Bi~ vordt gun- rwijl het isinsped gunning lat de :dal ver- xuur van 1 Juni Afdeeling Aanmerkinaen BESLISSING Besloten wordt een aanschrijving te richten. k r/a Be vastgestelde bijdrage ad /.2,= per week blijft ge- mi- handhaafd. kennisgenomen. Van het rapport is kennisgenomen Be jaarstukken zullen aan het Bepartement van Bin- nenlandsche Zaken worden doorgezonden. r Be vergunning wordt verleend overeenkomstig het be- 1? sluit hiernevens als bijlage gevoegd. Besloten wordt deze zaak voorloopig te deponeeren. t l IW 1 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 326