Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u 584 585 Het Bestuur der Stichting tot be heer v/h Soester Natuurbad J.Geerling, Kamp weg, Soest. 586 587 Directeur van Ge meentewerken. De Voorzitter. 588 589 De Voorzitter. De Voorzitter. zendt in ontwerp-tarieven voor het gebruikmaken van de zweminrichting, teneinde deze tarieven den raad ter vaststelling aan te bieden. zendt eerxige opmerkingen in met be trekking tot de z.i. niet juisten aan leg van den Kampweg. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schreven dd. 8 Mei 1940, no.1214. adviseert aan de N.V.Koltu te Amster dam te verkoopen de aanwezige riool buizen 60 x 90 c.K. deelt de vergadering mede, dat hem verzoeken bereiken om schadevergoe ding van inwoners te Soesterberg die tengevolge van het gevaar wegens be zetting van het vliegkamp door de Deutsche i/ehrmacht zijn aangezegd hun ne woningen te ontruimen. Spreker is van oordeel dat de ontruiming op de eerste plaats is gevorderd op grond van eigen gevaar der bewoners, zoodat in het algemeen van schadevergoeding geen sprake kan zijn. In beginsel meent Spreker te moeten voorstellen slechts tot vergoeding over te gaan indien het bewoners betreffen die hun eigendom moeten verlaten en elders een nuis moeten huren. Alsdan ware mogelijk de huren te restitueeren in aftrek van hetgeen de eigenaren ontvangen wegens vordering van hun huis door de Duit- sche Kilitairen. biedt ter vaststelling aan een ont werp voordracht aan den Baud tot ver leening van eervol ontslag aan de ge meentevroedvrouw i-iej.Blok, op grond van gebleken ongeschiktheid. geeft als zgn meening te xennen, dat Gemeentewerken zich niet voldoende aanpast aan de benzineQeperking en is van oordeel dat de gemeente op de eerste plaats net voorbeeld moet ge ven bij het verbruiken van benzine door de noodige beperking aan te leg gen, en het bedrijf te reorganiseeren en aan den toestand aan te passen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 327