BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De ontwerp-tarieven zullen den raad ter vaststelling y€ worden aangeboden. Aan adressant mede te deelen, dat het College zijn opmerkingen vcor kennisgeving heeft aangenomen. Besloten wordt yiQ M* buis 60 x 90 c.M. te verkoopen \SoJL\- ad y.4,50 per M' rioolbuis een en ander conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken. In beginsel kan de vergadering zich met het standpunt van den Voorzitter vereenigen. De Voorzitter zal om trent zijn inzichten in deze ter bevoegder plaatse nog advies inwinnen alvorens een definitieve beslissing op de verzoeken te nemen. De voordracnt wordt vastgesteld. Conform het oordeel en voorstellen van den Voorzitter^ [P wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 328