Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Spreker stelt voor te besluiten aan den Directeur van Gemeentewerken het standpunt van het College in deze me de te deelen, en op te dragen zijn be drijf aan den toestand te gaan aanpas sen. Tevens zal hem worden bericht dat vanaf 1 Juli a.s. aan den dienst van gemeentewerken voor algemeene doeleinden geen benzine meer ter be schikking zal worden gesteld. 590 De Gemeente-Seere taris deelt mede, dat de klerk Jansen we derom uit den militairen dienst op de secretarie is teruggekomen. In dit verband vraagt Spreker of de heer Binsma nog eenigen tijd werkzaam kan blijven teneinde de registratuur-af- deeling in haar geheel te kunnen bij werken. 591 De Gemeente-Secre taris. biedt de sollicitatiestukken aan wel ke zijn ingekomen op de advertentie tot oproeping van een ambtenaar op arbeidscontract (afd.Financiën) 592 Directeur van Ge meentewerken. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 329