beslissing 1/ erlichtinj e brengt 'ijven dd.- Afdeeling Besloten wordt weg 104 te verlichten door middel van gas en wel met behulp van drie lampen. De bestaande straatverlichting langs den Ossendamweg zal niet K worden gewijzigd en mitsdien zal niet tot verplaat sing der lantaarns worden overgegaan. Aan"de H.V.Heidebloesem zal van het vorenstaande mededeeling worden gedaan. Het de P.U.E.M. zal over de verlichting van den weg door middel van gas nog^ «overleg worden gepleegd. u. is ont- erpach- 939 open- an den rdt of het en bepa- Besloten wordt den Raad voor te stellen tot openbare verpachting voor onbepaalden tijd over te gaan. Af gezien wordt van opneming van een bepaling krachtens! welke de pacht zou kunnen worden opgezegd voor bouw van een boerderij, aangezien zulks volgens de pacht-I wet niet mogelijk is. itevoet die na sndTs liermede >orschot- m met Kennisgenomen. q ngebruik i mede rordt ge bedroe- me gemid- de abon- aand leger k maakt af de or reke emen, elft der en. De te^ Het College kan zich hiermede vereenigen, bedoeld oscoop- advies aant der en Dir.v.f r van Je gevraagde vergunning wordt verleend onder de voort- \9 paarden, vermeld in het advies van den Commandant dep /r-ijw. Brandweer van Soest. Voorwaarde 2 zal aangevuld! V jorden met het navolgende: "De betrokken keurings- fccar een voor de te vertoonen films moeten door den Vergunninghouder tegelijk met de kennisgeving aan en Insp.v.Politie of bij diens afwezen aan dengene, I e daarvoor door hem is aangewezen, worden getoond"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 32