Volg num mer Datum Afzender of voorsteller Korte inhoud Jhr «Mr.K. J. Schor er' Gemeente-secreta- ris J.Omseem c.s. Bestuur Stichting Borgstellingsfonds voor de Geldersche Vallei. Directeur van Ge meentewerken. 1e afdeeling. brengt het recntskundig advies uit naar aanleiding van de ten verzoeke van J.Olijslager tegen de gemeente uitgebrachte dagvaarding. deelt de vergadering mede, dat tenöe volge van een ongelukkige omstandig heid een van de nieuwe schrijfmachines van de secretarie, op het politiebu reau van een tafeltje is gevallen en ernstig is beschadigd met ontzetting van verschillende onderdeelen. De firma Salomoias heeft aan den Burge meester onder mededeeling dat répara tie 40,= zou kosten het aanbod ge daan met terugneming van de gehaven de machine een geheel nieuwe machine te leveren voor /.115,=. De Secretaris adviseert op dit voor- deelig aanbod in te gaan en vraagt machtiging een nieuwe machine te mo gen bestellen onaer ruil van de oude machine deelen mede te hebben besloten, hun zaken des Zaterdagsavonds om 9 uur te sluiten. Gelet op de ondervonden moeilijkheden bij de uitoefening hun ner werkzaamheden verzoeken zij den Raad voor te stellen een verordening vast te stellen. biedt het jaarverslag over 1939 aan< biedt ter behandeling aan een verzoe om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. merkt op dat de aan gemeentewerken gevraagde gegevens ad. 7-5-'40 betref fende de perceelen waar tengevolge van de legering van militairen geen voldoende afvoer bestaat van faeca- liën en waschwater, tot dusver niet zijn ingekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 333