Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum num mer 599 E.de Lange en B.J v.d.Broek, Soest. 600 601 602 Inspecteur van de Volksgezondheid Amsterdam. Chef afd.Sociale Zaken. Nederlandsche Hei demaatschappij, Arnhem. verzoeken aanleg van een hoofdbuis der waterleiding in den Akkerweg, zulks ten behoeve van de aansluiting hunner woningen aan het waterleiding net Be Birecteur van Gemeentewerken brengt, hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 11 Juni j.1. no.1588. vraagt inlichtingen omtrent een bij hem ingediende klacht betreffende een bodem- en luchtverontreiniging op het perceel Schrikslaan yi deelt mede, dat op 5 Juni 1940 in de W.A.Hoeve is opgenomen Alida van klooster doet toekomen een begrooting van kos ten betreffende het spitten enz. voor het teelen van bruine boonen op ver schillende terreinen in de gemeente tot een totaal bedrag van 9*400, n.1. y'.5.800,= voor arbeidsloonen en ƒ.5.600,= voor andere kosten, welk werk als gemeentelijk werkverschaffings- object kan worden uitgevoerd. I Het Hoofd van de afd.Sociale Zaken ad viseert als volgt: Aan den Baad zal het noodige crediet moeten worden aangevraagd, terwijl ge- tracnt dient te word en voor dit object alsnog rijkssubsidie te verkrijgen, al thans voor de loonen van die arbeiders, die voor rijkssteun in aanmerking kwa men. Be loonen van de arbeiders, die niet voor rijkssteun in aanmerking kunnen komen zullen in ieder geval geheel ten laste der gemeente blijven. 605 Ir .J .G.B.Gijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 335