I 604 605 1e afdeeling. Directeur van ge meentewerken. 60b Gemeentesecretaris deelt mede, dat Twan Boomen, Korte Brinkweg 19, te Soest, ter secreta rie heeft medegedeeld in principe be reid te zijn een strook grond af te staan van perceel sectie h.no.1766 ged. voor verbreeding van de Van Wee- de straat. Daarbij is door hem opge merkt, dat voorheen reeds zeer vele moeilijkheden werden ondervonden bij het uitrijden met paard en wagen naar de Van Weedestraat, door de aanwezig heid van het perceel van Weedestraat 4^, en dat deze moeilijkheden zullen worden vermeerderd door den aanleg van het rijwielpad. In verband daar mede verzocht Van Boomen de garantie verklaring van de gemeente te ontvan gen, met betrekking tot de kosten welke eventueel uit onvermijdelijke door hem veroorzaakte ongelukken zou- den kunnen voortvloeien. Terstond is van Boomen gewezen op de onmogelijk- j heid van inwilliging daarvan. Van Boc- i men heeft toen gevraagd een spiegel te plaatsen zoodanig, dat hij voldoen- de uitzicht krijgt op de Van Weede straat, wanneer hij met paard en wa gen van "de Engh" afkomt. deelt mede, na. ingewonnen informaties, gratis ter beschikking te hebben ge steld van A.k.Koning, Verl.Talmalaan 29 een perceeltje bouwgrond gelegen aan de Talmalaan genummerd 45* deelt mede dat bij de evacuatie der burgerbevolking voor de verpleging val de te vervoeren zieken verplegingsar- tikelen zijn aangeschaft. Verschillen de dezer artikelen, opgeborgen in twee afzonderlijke manden zijn onge bruikt gebleven, spreker vraagt goed keuring van het College om de bedoel de artikelen gratis ter beschikking te stellen resp. van de magazijnen van de vereenigingen "Het Groene Kruis" en "Het Wit-Gele Kruis". Aldus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 337