v w'<k BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Korte creta- icipe be- af te 1766 Van «Vee- opge- r vele en bij ;en naar anwezig- e straat zullen anleg daar- arantie- ont van sten lijke ken zou- tond is ge lijk- Van Eoc- piegel voldoen- eede- en wa- ormaties, ben ge- lmalaan elegen e der sging vai gingsar- chillen- i in Dnge- gt góed- bedoel' Lkking ijnen van iruis" De beslissing inzake grondafstand sectie H.1766 ged. aan de Van Weedestraat wordt vooralsnog aangehouden. eMj Besloten wordt: bedoelde bouwgrond gratis aan A.K.Koning ter be schikking te stellen; b. den Directeur van Gemeentewerken te berichten dat de thans gevolgde weg niet de juiste is. De gra tis ter beschikking stelling van de betreffende bouwgrond behoort tot de competentie van Burge meester en WethoudersHem zal worden verzocht daarmede in de toekomst rekening te houden. Aldus wordt besloten. Jj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 338