Afzender of voorsteller Datum num mer besluit var lewi Handelsven nootschap 1e Afdeeling N.V.R'damsche Hy potheekbank voor Nederland te Rotterdam Directie van de II.V. P.U.E.M. Ingeni eur s-S ervi c N.V. Tot i: overg J.Eicl percei dezen daar mi li jke 4- un 1936 verleende bioscoopvergunning te willen intrekken. vestigt er de aandacht op, dat bij "bi sluit van B.en W.dd.19 Mei 1936, op grond van het bepaalde in artikel 4 der Zondagswet, aan de Mewi Handels vennootschap te Amsterdam, tot weder opzeggens toe vergunning is verleend tot het geven van bioscoopvoorstelli gen in het openbaar op Zondagen en gemeen erkende Christelijke Feestdag tusschen 2 en 4è en tusschen 8 en 12 uur, in de localiteit waarvoor de a haar ingevolge de Bioscoopwet verlee: de vergunning van kracht is (i.c.voo: perceel Burg.Grothestraat 38) In verband met de omstandigheid, dat door deze vennootschap thans intrek king is verzocht van de verleende bi coopvergunning zal ook tot intrekkin van voornoemd besluit dd.19 Mei 1936 dienen te worden overgegaan. zendt een volmacht tot overdracht v een strook grond, ten behoeve van de verbreeding van de Burg.Grothestraat (no.38) en legt ter kennisneming ov een verklaring waaruit blijkt, dat de N.V.een erfdienstbaarheid van go recht is verkregen ten laste van het naastgelegen perceel Heuvelweg 1 zendt opgave van jaarkosten voor aan Beslo brenging van: a. een lichtpunt aan het Kerkpad nal| Jen zijingang van het kerkplein van i R.K.ICerk van de H.H.Petrus en PauluE b. een lichtpunt bij den uitgang van: het vliegkamp (Soester zijde.v. een lichtpunt op den hoek van de Torenstraat en den Stationsweg bij l Koningin Emmamonument De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrt rapport uit bij schrijven dd.12 Jant| ari 1940, no.182. Ée nni ris D. drach gen. verstrekt een opgave van eenige refl rentie-adressen. Beslo ponee:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 33