Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 607 608 609 Hoofdingenieur Rijks Waterstaat Ir.Bakker Dir.Gem.werken a. J.H.Benschop te te Soest. b.F.W.G.Jagerte Bussum Korte inhoud komt in de vergadering op verzoek va^i het College. De Voorzitter zegt dat het College het op prijs stelt dat de heer Bakker in de vergadering is gekomen, teneinde te overleggen of de plannen tot verbreeding van den Rijksweg, ook nu alles in een bijzon dere omstandigheid verkeert, gewoon voortgang kan vinden. De heer Bakker zegt dat naar zijne meening het werk gewoon doorgang kan vinden. Alsdan vraagt de Voorzitter of naar het oordeel van den heer Bakker de bijdrage van het rijk, zijnde 7,= per M1 tengevolge van de prijsverhoogin- gen van materialen en vrachtloonen niet voor een verhooging in aanmer king komt. Het College meent dat eene bijdrage van 10,= per M1 voor de werken uitgevoerd na den oorlogs toestand wel billijk is te achten. De heer Bakker meent dat gevoeglijk aan het Dept.v.Waterstaat door tus- schenkomst van den Directeur Ingr. b/d Rijkswaterstaat de verhooging is aan te vragen. bericht omtrent een mogelijke ver breeding van het voetbalveld in het B.Dekethpark, waarbij een afgraving van het terrein zal plaats vinden en den te verkrijgen grond te gebrui ken voor verbreeding. De totaalkos- ten worden geraamd op 6150,=. a. vestigt er de aandacht op, dat de gemeente haar verzekeringen heeft ondergebracht bij de firma JVC.J. Knegt en Zonen en dat blijkens een circulaire van die firma onder de tegenwoordige omstandigheden even- tueele schaden niet direct kunnen worden betaald. Vraagt of het niet wenschelijk is om zoolang de oorlog duurt bij een Nederlandsche Maat- schappij"de Nederlanden van 1845" een verzekering te sluiten. b. deelt mede, door de Onderl.Brand waarborg My de Jong en Comp te zijn gemachtigd gratis een z.g."solvabi- liteitsclauSule" te plaatsen op be staande polissen van brandverzeke-^ ring, mits die verzekeringen dan na 31 December 1940 bij die Maatschappij worden gesloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 341