V v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen •zoek vat !gt dat .t dat •ing is ;en of in den bijzon- gewoon zijne ;ang kan if naar :er de 7,= per •hoogin- .oonen .anmer- dat [1 voor orlogs- hten. ieglijk r tus- Ingr ;ing is ver in het aving nden gebrui- alkos- dat de eeft VJ. een r de even- nnen niet orlog at- 45" een .Brand- e zijn lvabi- op be- zeke-% dan na chappij Besloten wordt de verhooging der bijdrage tot 10, per M1 aan te vragen. 1» In verband met de hooge kosten zal niet tot de verandering van het voetbalveld in werkverschaffing v worden overgegaan. 2. Aan de voetbalver.S.E.C. zal dit besluit worden medegedeeld onder vermelding van de door den Dir. v.Gem.werken begroote kosten, terwijl zal worden op gemerkt dat deze zaak de aandacht van het College houdt 1.. Aan de My "de Nederlanden van 1845" zal geheel vrijblijvend opgave worden verzocht van de voorwaar den waaronder de Mij tot dekking van het risico zal willen overgaan. 2. Aan de Vereen.v.Ned.Gemeenten zal worden verzocht advies uit te brengen over de wijze waarop de door de bijzondere tijdsomstandigheden in dezen gerezen moei lijkheden kunnen worden opgelost i. o ;T< v •f no 8G..0J rn (Xs 4 i 1 h 10 t O i tGOifU Ob

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 342