1 Afzender of voorstelle Kort num mer 610 611 612 Dir.v.Gem.werken Ohef Afd.Sociale Zaken C.y.d.Swan, Vos- seveldlaan 21c 613W.v.Winden, Tuin- ln.8,Maartensdijk 614 R.K.Kerkbest.der ParOnbevlOntv H. M. Maria, Soestdijk 615 I Wnd.Boekhouder iv.Gem.werken 616 Rijw.pad.Ver ."Gooi en Eemland",Baarn adviseert, na overleg met de Schoon heidscommissie, tot het verleenen van vergunning aan P.C.W.Borcherding te Soest tot het bouwen van een verbin dingsmuur met poort op de perceelen Soesterbergsche straat 100-102 kad.be-- kend sectie D no.2672. deelt mede, dat Ged.Staten in beginsel geen bezwaar hebben tegen overneming der hypotheek ten laste van J.Altena, vormende de nalatenschap van de arm lastige krankzinnige M.J.Verzaal en doet tevens toekomen een concept van de overdracht der hypothecaire vorde ring, alsmede een concept raadsbesluit beklaagt zich over de verontreiniging van de sloot op het terrein van de Ver- eeniging "Trein 8.28". De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.12 Juni 1940, no.1431. verzoekt de aan de erven A.Schouten toebehoord hebbende woning aan den Lange Brinkweg met het daarachter ge legen weiland (8-^ H.A.) te mogen huren zendt een opgaaf van de kosten van ver betering van den schuilkelder onder de- R.K.Kerk te Soestdijk ten bedrage van 151,75 en verzoekt hierin een bijdra ge van 100,=. Onder gemeld bedrag zijn niet begrepen de kosten van het maken van een nood uitgang enz. welke kosten geheel voor rekening der gemeente zouden komen. deelt mede dat de dir.v.gem.werken di- loonbonnen van D.J.van den Broek niet meer af teekent, aangezien deze volgen* zijn mededeeling niet in dienst van gem.werken is en verzoekt te willen besluiten door wien deze bonnen dan moeten worden afgeteekend. verzoekt verbetering van het rijwielp. naast den spoorweg Soest-Zuid-de Pal* welk pad thans onberijdbaar is. De Dir< v.Gem.werken adviseert adressante te berichten, dat het in de bedoeling ligt het pad te laten herstellen. i4 Deze Direc Aan a< Gem.w< in bel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 343