Volg num mer Datum Korte inhoud M.Renckens,Molen- str.3, Soest We th.Openbare Werken Voorzitter verzoekt vergunning om op 23 Juni 1940 K.R.0.speldjes te verkoopen op de 3 kerkpleinen der R.K.Kerken te Soest, Soestdijk en Soest (Zuid)des voormid dags van 6.30 uur - 12.00 uur. De Insp.v.politie heeft geen bezwaar, stelt de vergadering voor aan den Dir, Gem.werken op te dragen in overleg met den adviseur v/d beplantingen, het Col lege te adviseeren omtrent den verdere gang van zaken betreffende het onder houd van de plantsoenen, rekening hou dende met de omstandigheid dat niet meer gebruik kan worden gemaakt van werkkrachten aangewezen door Maatschap pelijk Hulpbetoon. In het bijzonder ware het advies te vragen over een moge lijkheid van aanbesteding van het onde; houd der plantsoenen in verschillende groepen naar gelang van hunne ligging, Indien onderhandsche aanbesteding ge- wenscht zou kunnen zijn, zal ook daar mede rekening kunnen worden gehouden, deelt mede, dat hem van militaire zijde in het belang van een spoedige afwikke ling van zaken, het verzoek is gedaan bij de beoordeeling en het samenstel len van de raming van kosten wegens het herstellen van de particuliere wonin gen welke door Nederlandsche Militai- s ren zijn bewoond geweest, de dienst Bouw- en Woningtoezicht te willen in schakelen. In dit verband komt het den Voorzitter wenschelijk voor de raming van de schade aan de openbare scholen te doen geschieden door een deskundi ge buiten het eigen gemeentelijk ver band b.v. door een ambtenaar van een dienst uit een naburige gemeente.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 345