Juni 1940 p de 3 Soest jormid- )ezwaar. den Dir.' ïrleg met het Col 1 verdere: .-I onder ling hou- ai et :t van laat sche id er ware moge- het onde; Lillende ligging, ling ge- iok daar- houden. lire zijde s af wikke- i gedaan lenstel- 'egenshet wonin- tilitai- ienst .len in- het den raming scholen skundi- jk ver- an een te BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De gevraagde vergunning wordt verleend, Conform het voorstel van den Wethouder wordt beslo ten. li fjTG. Naar aanleiding van de mededeeling van den Voorzit ter wordt besloten aan den Dir.v.Gem.werken te ver zoeken Bouw- en Woningtoezicht voor de beoordeeling van de schade aan de gebouwen en de vaststelling van de kosten van herstel der particuliere woningen in te schakelen. Omtrent het opnemen van de Schade aan de openbare scholen zal aan den Dir.v.Gem.werken worden ver zocht medewerking te vragen aan een der diensten uit naburige gemeenten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 346