Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 620 621 622 623 624 625 Commandant VII Divisie GemOntvanger Soest Dir.Gem.werken A.N.W.B. DirGemwerken Nat .Reclasseerings dag, Amsterdam Korte inhoud deelt mede dat voor de afgraving van 50.000 M3 zand aan de Sparrenlaan ten behoeve van den aanleg van Defen siewerken een schadeloosstelling van 2500,= is toegewezen. doet toekomen een staat van diverse tot den dienst 1939 behoorende pos ten, welke door hem niet konden wor den ingevorderdmet verzoek deze ter oninbaarverfclaring te willen voordragen. rapporteert, naar aanleiding van een ontvangen klacht, over den onbewoon- baren toestand waarin de als woning onder no.17 ingerichte vertrekken van het perceel Korte Brinkweg 15 verkeeren. Aangezien de "woning"Korte Brinkweg 17 niet voldoet aan de ei- schen terzake in de bouwverordening gesteld, adviseert hij een aanschrij ving tot onverwijlde staking der bewo ning tot de eigenaren te richten en tevens machtiging tot het verwijderenj van het huisnummer van het perceel. zendt een rapport, handelend over de verhouding tusschen de gemeentebestUr- ren en de kampeerders. deelt mede, dat G.J.Schmidt, kooper van de strook grond, groot 120 M2 en gelegen aan de Soesterbergsche- straat verzocht heeft de 20 sparren- palen, welke op een der afscheidin gen waren geplaatst te mogen behoudep, De Wethouder van het Grondbedrijf heeft geen bezwaar dat zulks tegen overmaking van 5 geschiedt. verzoekt om van de verkregen vergun ning dd.11 Januari 1940 no.13/535» alsnog gebruik te mogen maken op Za terdag, 14 September 1940. Met gen i De s1 ter i Tot riclr Kenni

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 349