V ffi IV BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen van 19 Mei De betreffende bioscoopvergunning wordt ingetrokken. yP J(x inning te lat bij bi 1936, op rtikel 4 Handels tot wederl verleend 1 oorstelli: agen en Feestdag^ n 8 en 12 oor de as et verlees (i .c .voo: 8) heiddat s intrek- leende bi<j intrekkir.1 Mei 193 6 J Tot intrekking van het betreffende besluit wordt overgegaan. In verband met de omstandigheiddat aan J.Eichwald inmiddels een bioscoopvergunning voor het perceel Burg.Grothestraat 38 is verleend, wordt aan dezen ook toestemming verleend op Zondagen en de daarmede gelijk te stellen algemeen erkende Christe lijke feestdagen voorstellingen te geven van 2 tot 4 uur n.m. en tusschen 8 en 12 uur v.m. dracht va: kennisgenomen. De betreffende volmacht zal aan nota-; ve van dej ris Dammers worden toegezonden, teneinde de over- thestraati dracht van de strook gronds te kunnen bewerkstelli- .eming ove| gen ktdat d van go e van hei weg 1 V ir voor aan^Besloten wordt deze lichtpunten te doen a; brengen. irkpad nat| .ein van en Paulusl .tgang var| .e). ik van de sweg bij hieromtre Ld. 12 Jani mige r efl V' Besloten wordt deze aangelegenheid voorloopig te de-i ,,|i ■oneer en. ~^\r'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 34