V n tj. t ouL V n 'K .ng van Laan i Defen .ng van verse i pos- in wor- eze .en Afdeelinq BESLISSING Aanmerkingen en No •an een ewoon- oning :ken 15 ,g" Kort^ e ei- ening schrij- r bewo en en ijderen ceel. ver de ebestUf- ooper 20 M2 3he- arren- Ldin- shoude^i flf 3g en srgun- >35, jp Za- Met een schadeloosstelling van 2500,= wordt genoe- L gen genomen. De staat van oninbaar verklaarde posten zal den raad ter vaststelling worden voorgedragen. u Tot de eigenaren zal een aanschrijving worden ge richt Kennisgenomen, 1/ u Aan G.J.Schmidt zal worden medegedeeld dat hij tegen ^9 J,. betaling van 5,= bedoelde palen mag behouden. Hl 1T-4Ó. ri. De gevraagde toestemming wordt verleend. De aandacht van de vereeniging dient te worden gevestigd op het feit dat waarschijnlijk ook van de Duitsche overheid in /j JV- toestemming zal moeten worden verkregen. De vereeni-i ging dient daarvoor zelf te zorgen. i I AS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 350