Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 626 627 628 629 630 631 Dir.Gem.werken A.N.W.B. Dir.Gem. bedrijven, Amersfoort G-eneeskInspv/d Volksgezondheid Utrecht DirGem.werken Dir.Gem.werken 632 633 A.W.v.d.Bremer Birkstr,77Soest DirGem.werken Korte inhoud deelt mede dat de loods die zich be vindt op het terrein van A.Reehorst aan de Torenstraat dezelfde is als die waarvoor dd.4 Febr.1930 no.1/163 bouw vergunning is verleend en die voorkomt; op de daarbij behoorende teekening. verzoekt een onderzoek te doen instel len naar de afwezigheid van de kappen van de paddestoelen 113, 747 en 752. De Dir.v.Gem.werken brengt te dezer zake rapport uit bij schrijven dd.18 Juni 1940, no.844. deelt mede, dat de aan deze gemeente ti berekenen gasprijs over het tijdvak 1 Mei 1940-30 April 1941 bedraagt 3.0942 cent per M3. geeft zijn meening over de voordracht aan dén raad om aan Mej.A.P.Blok eer vol ontslag als gemeentevroedvrouw te verleenen. bericht omtrent een mogelijken afstand van een strook grond, groot 37 M2 van het perceel H no.3095 door Mevr. de Wed.E.Gerritsen-v.d.Hoef (curator Ds M.G.Gerritsen) ten behoeve van de verbreeding van de Koninginnelaan. deelt mede dat het perceel bouwland aan de Molenstraat, groot 741 M2 kad,. bekend sectie H 6020 dat onderhands zou worden verpacht aan E.van Soeren, Lange Brinkweg 38, inmiddels wederrecli; telijk in gebruik is genomen door P.Jza"' v.d.Breemer, Olijkeweg 1. verzoekt de kosten van verpleging in de W.A.Hoeve van zijn zuster Margare- tha Maria v.d.Bremer voor rekening der gemeente te nemen. brengt rapport uit omtrent benzine- 1 verbruik bij zijn dienst.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 351