w ik. I V uly. 3J* BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ïh be- lorst als die, >3 bouw- roorkomt iing. inst el- kap pen i 752. Lezer dd.18 Kenni sgenomen Den Dir.Gem.werken zal worden verzocht mede te deelen S JU. op grond waarvan hij gemachtigd is een afspraak te maken als in zijn rapport vermeld. aeente ti j Kennisgenomen. T.z.t. de gasprijs aan den Raad worden •-'f Lvak 1 mpfl orrprl pp! H rdracht ak eer- rouw te afstand' 57 M2 Mevr arator r&n de aan. vland U2 kad aands Soeren, sderrecM ar P.Jzn> ing in argare- ding de:. medegedeeld Kennisgenomen. Het stuk zal bij de raadsstukken worden gevoegd. De strook grond van perceel H 3095 wordt aanvaard. oJL- Het perceel zal alsnog aan P.v.d.Breemer worden ver- V «Jv pacht. zliv/. Besloten wordt de verpleegkosten voor rekening van de gemeente te nemen. Kenni sgenomen. V 13 i. Cu'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 352