Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 634 635 636 637 638 640 641 Secr.Gen.wnd.Hfd Dept .BinnenlZakeii Centr.Verificatie- bureau, den Haag Idem Idem Idem 639 1e Afdeeling De Voorzitter Houtvester bij het Staatsboschbeheer zendt in de rekening van het huurver- lagingsfonds dezer gemeente over 1939. zendt in een rapport betreffende de op 29^Pebr.'40 plaats gehad hebbende con- trSle van kas en boeken van de woning stichting "Ons Belang" te Amersfoort. zendt in een rapport van de op 24 Apr. '40 plaats gehad hebbende controle van kas en boeken van de woningbouwvereeni. ging "Goed Wonen" te Soest. zendt in een rapport betreffende de op 24 April 1940 plaats gehad hebbende controle van kas en boeken van de wo ningstichting "Patrimonium" te Soest. zendt in een rapportbetreffende con trole der kasrekening over 1939 van de woningbouwvereeniging "Goed Wonen" te Soest vraagt of, in verband met het per 30 Juni a.s. afloopen van de voor 5 jaat gesloten overeenkomst met het Stads-en Academisch Ziekenhuis te Utrecht inza ke de opname van lijders aan besmette lijke ziekten uit de gemeente Soest, een nieuwe overeenkomst voor 5 jaar mofl worden aangegaan of op de huidige over eenkomst die, ingeval van niet opzeggei 3 maanden voor het einde van het con tact jaar, telkens stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, moet worden voort] gegaan. stelt de vraag of den Raad niet moet worden voorgesteld zijn besluit dd.10 April 1940, 1e afd.no. 1273 inzake ver pachting van het jachtgenot op de ge meenteterreinen in te trekken. brengt verslag uit over C.Kraaijenhageii en J.v.d.Broek.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 353