'f i /MA Wf BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Lurver- Kennisgenomen, r 1939. .e de op Lde con-- woning- ifoort 24 Apr. •ole van nrereeni le de op )ende de wo- Soest ide con- van de ïen" te per 30 5 jaafc Stads-en it inza- 3mette- iest jaar mo#f| Lge over- opzeggei et con- net 1 en voort- t moet t dd .10 ake ver- de ge- ijenhagen Kenni sgenomen Kenni s genomen Kenni s genomen Kennisgenomen. Balans zal worden gezonden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken. aJiï W» Hl fW\ Besloten wordt tot het aangaan eener hieuwe overeen- iJ af komst Aan den Raad zal worden voorgesteld zijn besluit in- aAJ zake de verpachting van het jachtgenot in te trekken. Van het verslag wordt kennisgenomen. Aan den Secre- 1 taris wordt opgedragen in overleg met het Hoofd der afd.Financiën advies uit te brengen omtrent de moge lijkheid van instelling van een afzonderlijken dienst bosschen en plantsoenen met de financieele consequen*- ties daaraan verbonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 354