Afzender of voorsteller num mer Datu m Korte inhoud 642 Best.S'bergsche Middenstandsfede ratie 642a Voorzitter verzoekt te willen overgaan tot vesti ging van een distributiekantoor te Soesterberg. De Secretaris brengt naar aanleiding van dit verzoek een mondeling rapport uit, waaruit blijkt dat in overleg met den leider van het Distributiekantoor geadviseerd wordt twee voormiddagen in de week zitting te doen houden voor distributie-aangelegenheden. De zittin gen kunnen gehouden worden door een de; aanwezige werkkrachten van het Distri butiebureau, mits eenige aanvulling vai het personeel kan plaats hebben. Van hs aanbod van de VerSoesterberg's Bloei tot het gebruiken van de lokaliteit vai het verkeershuis ware naar het inzicht van den secretaris gebruik te maken. deelt mede dat op het perceel kad.bek. j sectie H no.6041 voorheen bekend no. 2852 (eigenaresse P.U.E.M.) een servi tuut rust ten gunste van perceel sec tie H no.6048 voorheen bekend no.2853( eigenaar den heer Dr.J.Smit, strekkendi o.m. tot beperking van de bebouwing van eerstgenoemd perceel. Hij verzoekt het College hem te machtigen aan de N.V. P.U.E.M. te verklaren dat deze My j wordt gevrijwaard voor mogelijke sto ring van het rustig genot van perceel sectie H no.6041 en van de daarop aan wezige, tot transformatorhuisje te verbouwen garage, en dat de gemeente alle schade welke voor de P.U.E.M. het gevolg zou zijn van het geldend maken j door den heer Smit van zijn uit het servituut voortvloeiende rechten vol ledig zal vergoeden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 355